Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Ferdi Tuinman (hierna: Dienstverlener) en de ontvanger van deze voorwaarden (hierna: Opdrachtgever).


Verstrekking algemene voorwaarden
Opdrachtgever ontvangt deze algemene voorwaarden in de vorm van een hyperlink onderaan de offerte. Deze link verwijst naar een pagina waarop de algemene voorwaarden zijn te lezen en bovendien zijn te downloaden als PDF-bestand.

Aanpassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen tussentijds worden aangepast. In dat geval ontvangt Opdrachtgever de algemene voorwaarden per mail. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid om het lopende contract te beëindigen (zie: Verlenging en opzegging).

Offerte en dienstverlening

In een vrijblijvende offerte ontvangt Opdrachtgever een overzicht van de te leveren dienstverlening en de bijbehorende kosten. Bij akkoord vangt de dienstverlening aan op een in overleg vast te stellen datum. Tenzij anders gespecificeerd, heeft de offerte een geldigheid van 60 dagen.

Verlenging en opzegging

In de offerte staat omschreven of de opdracht eenmalig is of structureel, in de vorm van maandelijks terugkerende werkzaamheden. Een éénmalige opdracht eindigt zodra de werkzaamheden zijn verricht. In het geval van maandelijks terugkerende werkzaamheden wordt het contract stilzwijgend verlengd op de eerste van de maand, voor de duur van één maand. Het opzeggen van de dienstverlening geschiedt schriftelijk of per e-mail met een opzegtermijn van 1 maand. Bij opzegging draagt Dienstverlener zorg voor een correcte overdracht inclusief een eindrapportage, binnen de afgesproken maandelijkse uren.

Meeruren en meerkosten

Dienstverlener spant zich in om de werkzaamheden uit te voeren binnen het afgesproken aantal uren, en neemt een overschrijding van het aantal geprognotiseerde uren voor eigen rekening als deze zijn gemaakt op initiatief van Dienstverlener. Wanneer het initiatief voor een overschrijding van het afgesproken aantal uren wordt genomen door Opdrachtgever, bijvoorbeeld door te vragen om extra werkzaamheden, kunnen er meerkosten in rekening worden gebracht. Opdrachtgever wordt hierover geïnformeerd voordat eventuele extra werkzaamheden aanvangen en heeft altijd de mogelijkheid om de vraag in te trekken.

Facturatie

Dienstverlener factureert de dienstverlening aan het einde van de maand waarin de werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Indien een eenmalig project meerdere maanden in beslag neemt, vindt facturatie mogelijk plaats in delen op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren in elke desbetreffende maand.

Betalingstermijn

Opdrachtgever draagt zorg voor een betaling binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij uitblijven van de betaling volgt een betalingsherinnering zonder extra kosten. Bij uitblijven van betaling na de een betalingsherinnering volgt na 14 dagen een aanmaning inclusief administratiekosten. Bij uitblijving van betaling na de aanmaning, volgt een extern incassotraject.

Auteursrechten en gebruik materiaal

Tenzij anders overeengekomen, behoren auteursrechten toe aan de Dienstverlener. Opdrachtgever ontvangt gebruiksrecht en mag de gecreëerde materialen eigen inzicht ongelimiteerd (her-)gebruiken.

Portfoliomateriaal

Gemaakte materialen kunnen worden opgevoerd als portfoliomateriaal op de website van Dienstverlener, inclusief op nog te verschijnen websites. Hierbij wordt de naam van Opdrachtgever getoond aan de websitebezoeker. Opdrachtgever mag bij aanvang van of tijdens de dienstverlening bezwaar maken tegen gebruik van diens website of logo als portfoliomateriaal. Bij bezwaar wordt Opdrachtgever niet vermeld op de website.

Contact met leveranciers

Voor de uitvoering van de werkzaamheden kan het nodig zijn om samen te werken met de leverancier van Opdrachtgever, zoals een hostingpartij of een webbouwer. In deze gevallen overlegt Dienstverlener vooraf met Opdrachtgever. Bij akkoord vindt contact plaats tussen Dienstverlener en de leverancier. Dienstverlener informeert in deze contacten naar eventuele meerkosten die de leverancier zou kunnen berekenen aan Opdrachtgever. Indien Dienstverlener redelijkerwijs kan vermoeden dat een leverancier kosten in rekening zal brengen voor handelingen, zal Dienstverlener geen opdracht geven aan de leverancier maar in overleg treden met Opdrachtgever. Eventuele (meer-) kosten berekend door een leverancier aan Opdrachtgever kunnen niet ten laste worden gelegd aan Dienstverlener.

Aansprakelijkheid

Dienstverlener spant zich doorlopend in voor professioneel onderhoud van websites en systemen die toebehoren aan Opdrachtgever. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade aan websites in de vorm van dataverlies of gederfde inkomsten tenzij er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door Dienstverlener.

Kosten software

Dienstverlener neemt kosten van software, benodigd voor het uitvoeren van de dienstverlening, in principe voor eigen rekening. In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn om software aan te schaffen die een betaalde functionaliteit toevoegt aan de website van Opdrachtgever. Deze aanschaffen worden pas gedaan na expliciete goedkeuring door Opdrachtgever. Dienstverlener zal in deze gevallen bereid zijn om namens Opdrachtgever een contract af te sluiten voor de beoogde software. Opdrachtgever ontvangt hierna de aangemaakte inloggegevens en is vanaf dat ogenblik verantwoordelijk voor alles wat voortvloeit uit de aangegane overeenkomst (bijvoorbeeld betaling, verlenging en opzegging).

Recht

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.